• Regulamin

Sklep internetowy HEJDZIECIAKI.PL prowadzący działalność pod adresem internetowym hejdzieciaki.pl prowadzony jest przez ABRECON sp. z o. o., ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa, NIP 5252530579, Regon 146102368.
 • I. Definicje

  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
  2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.hejdzieciaki.pl.
  4. Sklep internetowy Hej dzieciaki – serwis internetowy dostępny pod www.hejdzieciaki.pl, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
  5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
  6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Abrecon sp. z o. o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
  7. Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz 827 ze zm.).
  8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 • II. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.hejdzieciaki.pl
  2. Sklep internetowy HEJDZIECIAKI.PL prowadzący działalność pod adresem internetowym hejdzieciaki.pl prowadzony jest przez ABRECON sp. z o. o., ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa, NIP 5252530579, Regon 146102368.
  3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
   1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
   2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
   3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
   4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 • III. Warunki korzystania z serwisu

  1. Przedmiotem działalności sklepu jest sprzedaż detaliczna akcesoriów dziecięcych poprzez sklep internetowy.
  2. Katalog produktów stanowi zaproszenie do zawarcia umowy.
  3. Dla korzystania z usług sklepu niezbędnym jest aby przeglądarka miała włączoną obsługę JavaScript.
  4. W celu korzystania ze sklepu internetowego konieczne jest posiadanie przez klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
  5. W trakcie korzystania ze sklepu internetowego w systemie teleinformatycznym klienta instalowane są niewielkie pliki cookies dla celów poprawnego działania określonych funkcji sklepu, jeżeli przeglądarka, której używa klient, na to pozwala.
  6. Sklep nigdy nie wysyła próśb o przysłanie e-mailem hasła klienta.
 • IV. Rejestracja, zasady składania oraz realizacji zamówień

  1. 5Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.
  2. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  3. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu.
  4. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
  5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
  6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym można będzie potwierdzić złożenie zamówienia. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 3 dni roboczych, nie będą realizowane.
  7. Użytkownik przez zaznaczenie odpowiednich pól lub wpisanie swoich danych w odpowiednie pola składa oświadczenie następującej treści:
   • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz formularzy zamówienia, dla celów należytego wykonania umowy;
   • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu internetowego;
   • zapoznałem się z regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
   • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą;
  8. Sklep nie udostępnia danych osobowych, podanych przy rejestracji osobom trzecim, chyba że na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż hasło klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie administratora. Klient po rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na konto klienta i dokonywać zmian podanych przez siebie danych. W przypadku przeglądania zawartości sklepu internetowego oraz składania zamówienia drogą mailową rejestracja nie jest obowiązkowa. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
  9. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia zamówienia zgodnie z § 5 ust 6, sklep dokonuje sprawdzenia dostępności towaru. W przypadku automatycznej pozytywnej weryfikacji dostępności towaru (o ile w okresie późniejszym nie został wysłany e-mail ręczny o braku zamówionego towaru i anulowania zawarcia umowy), klient otrzymuje informację o przyjęciu zamówienia do realizacji, stanowiącej przyjęcie oferty. Jednocześnie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru. W przypadku wybrania przez klienta formy płatności „przelew” realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu przelewu na konto bankowe sprzedawcy. Powyższe potwierdzenia i informacje wysyłane są na adres e-mail klienta podany przy rejestracji. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, że zamówiony towar jest niedostępny w całości lub części, klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany pocztą elektroniczną na podany adres e-mail lub telefonicznie łącznie z przewidywanym okresem oczekiwania na dostępność towaru. W takiej sytuacji klient może podtrzymać zamówienie, pomimo dłuższego czasu oczekiwania, anulować zamówienie lub ograniczyć zamówienie do części towaru, który jest dostępny. Sprzedawca w takiej sytuacji może anulować zamówienie lub ograniczyć zamówienie do części towaru, który jest dostępny.
 • V. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

  1. Celem przeprowadzenia jakiejkolwiek aktywności Klienta w Sklepie wymagane jest poprawne działanie sieci Internet, używanie przeglądarki internetowej, w tym w ramach urządzeń mobilnych oraz posiadanie aktywnego konta na wybranym adresie poczty e-mail.
  2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.hejdzieciki.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
  3. Sklep umożliwia nabywanie produktów i usług przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
  5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
  6. Aby sfinalizować zamówienie Klient jest proszony o podanie wszystkich niezbędnych danych, potrzebnych do zrealizowania zamówienia tj.
   1. imię i nazwisko / nazwa firmy
   2. adres dostawy
   3. e-mail
   4. telefon kontaktowy
   5. NIP – w przypadku prośby o fakturę VAT.
  7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
   1. przedmiotu zamówienia,
   2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
   3. wybranej metody płatności,
   4. wybranego sposobu dostawy.
  8. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
  9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży , zgodnie z treścią Regulaminu.
  10. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
  11. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
  12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
  13. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 • VI. Dostawa

  1. Ceny produktów w Sklepie podawane są w polskich złotych, zawierają podatek bez kosztów przesyłki. Koszty przesyłki, doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient, chyba że spełnia warunki uprawniające do bezpłatnej dostawy, tj. wartość zamówienia musi być wyższa niż 250 zł brutto. Ceną ostateczną, wiążącą Właściciela i Klienta jest cena produktu podana w ofercie w chwili składania zamówienia przez Klienta. W przypadku niespełnieniu progu 250 zł darmowej wysyłki klient ponosi koszty dostawy.
  2. Rodzaje i ceny dostaw: dostawy dokonywane są firmami kurierskimi- DPD, DHL, INPOST, w zależności od zamówionego towaru. O wyborze firmy kurierskiej zostaną Państwo poinformowani w zamówieniu. W przypadku większej ilości produktów, zamówienie może być wysłane z różnych magazynów, w kilku paczkach. Klient płaci tylko raz, nawet jeśli zamówienie będzie dostarczone w więcej niż jednej przesyłce. Cena dostawy jest stała i wynosi 16,50 zł za zwykłą paczkę, oraz paczkę ponad gabarytową 25 zł.
  3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, które szczegółowo wyszczególnione są w zakładce Dostawa i zwroty) udostępniana jest w Podsumowaniu Zamówienia na stronie sprzedażowej produktu oraz w potwierdzeniu zamówienia.
  4. Dostawa Towarów odbywa się na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  5. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy towaru oraz jego dostępności. W każdym przypadku umowa powinna zostać wykonana w terminie maksymalnie trzydziestu dni po złożeniu przez użytkownika oświadczenia woli o zawarciu umowy.
  6. Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić w obecności kuriera lub czy paczka, opakowanie i zawartość, jest w stanie nienaruszonym i zgodna z zamówieniem. Kurier lub listonosz ma obowiązek poczekać umożliwiając spokojne sprawdzenie przesyłki. Jeżeli powstała szkoda lub zauważono braki, należy spisać protokół szkody. Odpowiedni formularz posiada kurier lub listonosz.
  7. Klientowi wraz z przesyłką zostanie przekazany wydruku potwierdzenia i specyfikacji Zamówienia oraz dowód sprzedaży. Na wyraźne życzenie Klienta może być wystawiona faktura VAT.
 • VII. Sposoby płatności

  1. 1.Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A
  2. 2.Płatność może być dokonywana w następujący sposób:
   1. przelewem na numer konta bankowego: 82 1020 1042 0000 8802 03585775 PKO BP
   2. płatnością w systemie Blue Media;
   3. zapłata kartą płatniczą:
    • Visa
    • Visa Electron
    • Mastercard
    • MasterCard Electronic
    • Maestro
 • VIII. Odstąpienie od umowy

  1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie mailem na adres biuro@hejdzieciaki.pl w terminie 14 dni.
  2. Produkt ulegający zwrotowi ma pozostać w stanie niezmienionym wraz z oryginalnym opakowaniem.
  3. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
  4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, za wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym został zwrócony towar.
  5. Niezależnie od wybranej metody płatności (przelew na rachunek bankowy, transakcja kartą płatniczą, płatność internetowa), zwrot należności zostanie dokonany na podany przez klienta w formularzu zwrotu numer konta bankowego.
  6. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 • IX. Reklamacje

  1. W przypadku gdy zakupiony produkt jest niezgodny z umową lub posiada wady fizyczne, Klient ma prawo złożyć reklamacje w oparciu o:
   1. regulacje przewidziane przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), w przypadku gdy produkt jest niezgodny z umową,
   2. regulacje przewidziane przepisami kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady.
  2. Celem złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest do poinformowania sklepu mailem na adres biuro@hejdzieciaki.pl, a następnie procedować zgodnie z otrzymanymi informacjami.
  3. Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust  Klient ma prawo wnioskować o doprowadzenie produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną wymianę, chyba, że wymiana jest niemożliwa. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
  4. Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust  Klient ma prawo od umowy odstąpić.
  5. Sklep odpowiada za niezgodność produktu konsumpcyjnego z umową (art 1 ust a), jedynie w przypadkach i na warunkach określonych prawem.
  6. Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie rękojmi (art 1 ust b), w przypadkach i na warunkach określonych prawem.
  7. Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez sklep zgłoszenia reklamacyjnego wraz z kompletnym, reklamowanym produktem.
  8. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji produktu przez Klienta.
  9. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego konserwowania i użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją.
  10. Koszty przesyłki reklamowanego produktu w przypadku uznania reklamacji zostaną zwrócone Klientowi w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji.
 • X. Dane osobowe i polityka prywatności

  1. Warunkiem sfinalizowania zakupów w Sklepie jest podanie wszelkich wymaganych treścią formularza danych Klienta oraz zaznaczenie odpowiedniego pola stanowiącego wyrażenie zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela oraz pola dotyczącego potwierdzenia zaznajomienia się i akceptacji niniejszego Regulaminu.
  2. Wszelkie dane Klienta podawane podczas rejestracji w Sklepie będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji, zmiany lub rozwiązania Umowy bądź innych działań marketingowych, w szczególności informowania o nowych produktach i usługach Sklepu, o ile Klient wyrazi zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na przesyłanie informacji handlowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (U2016/679 z 27.04.2016r.
  3. Wszelkie dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Właściciela zgodnie z treścią ustawy, o której mowa powyżej.
  4. Administratorem danych osobowych Klienta jest ABRECON sp. z o. o., ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa, NIP 5252530579, Regon 14610236Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru, doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie, wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru, przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych poprzez Sklep.
  5. Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez podmioty związane z przygotowaniem, sprawdzeniem jakości produktu i wysyłką produktów w podanym zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy oraz firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki.
  6. Dane przetwarzane są również przez podmioty związane z realizacją płatności za zamówienie - w takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
  7. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych przez Klienta.
  8. Klient w każdym czasie, ma prawo poprzez biuro obsługi sklepu prawo do zmiany, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych.
  9. Sklep używa między innymi tak zwanych „cookies”, które przyczyniają się do większej użyteczności, funkcjonalności oraz łatwości obsługi naszego sklepu. Instrumenty te ułatwiają Klientom również szybsze poruszanie się po stronie Sklepu. Dodatkowo, pliki cookies pozwalają zmierzyć częstotliwość odsłon strony oraz najchętniej oglądane produkty. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputera. Informujemy, że niektóre z tych plików zostają przeniesione z serwera Sklepu do systemu komputerowego Klienta. Istnieje możliwość zablokowania plików cookies w każdym momencie, o ile używana przeglądarka posiada stosowną funkcję. Należy pamiętać, że po blokadzie plików cookies możliwość korzystania z niektórych funkcji Sklepu zostanie w znacznym stopniu ograniczona lub wyłączona.
 • XI. Postanowienia końcowe

  1. Wszelkie treści zawarte w Sklepie podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie będzie stanowiło naruszenie prawa.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2001 Nr 144 poz. 1204) przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  3. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się pod adresem hejdzieciaki.pl
 • XII. Formularze

  1. Wzory odstąpienia od umowy oraz reklamacji dostępne są do pobrania na stronie w zakładce- zwroty i reklamacje